en

Polityka prywatności

Cel Polityki Prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności (zwanej dalej: „Polityką”) jest wskazanie reguł oraz działań w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, jakie są zbierane za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.impet-meble.pl), a także wskazanie reguł stosowania przez nas plików cookies. Z najwyższą starannością dobieramy środki techniczne i organizacyjne, tak by zapewnić Twoim danym osobowym najwyższą możliwą ochronę. W szczególności, chronimy Twoje dane przed dostępem osób nieupoważnionych, a także innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty bądź nieuprawnionej modyfikacji.  

I. Ochrona danych osobowych

1. Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „Systemy Meblowe Impet” M. Kornasiewicz, A. Krupowicz Spółka Jawna z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice, NIP: 222-07-13-737, REGON: 276861248, KRS: 0000222224, tel. 32 316 38 28, adres e-mail: info@impet-meble.pl (dalej: „Administrator”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
 1. wykonania zawartych umów (realizowanie zamówień, dokonanie rozliczeń, prowadzenie komunikacji),
 2. obsługi reklamacji i ewentualnych zgłoszonych przez Ciebie roszczeń,
 3. naszego uzasadnionego interesu (np. w przypadku konieczności obrony przed zgłaszanymi wobec nas roszczeniami),
 4. wysyłania Tobie informacji marketingowych – tylko, jeżeli wyraziłeś na to zgodę.
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty mailowej,
 3. numer telefonu.

3. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom zajmującym się obsługą księgowo – podatkową naszej formy,
 2. podmiotom zajmującym się obsługą prawną naszej firmy,
 3. podmiotom zajmującym się obsługą i zarządzaniem naszym systemem informatycznym,
 4. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kurierskie lub pocztowe,
 5. podmiotom ubezpieczeniowym likwidującym szkody,
 6. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa – celem wykonania ciążących na nas obowiązków.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (poza EOG) ani organizacji międzynarodowych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane pozyskane w związku ze skierowanym do nas zapytaniem, przetwarzamy do czasu ostatecznego zakończenia przez nas procesowania Twojego zapytania. Twoje dane pozyskane w związku z wykonaniem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń, jakie potencjalnie mogą wynikać z umowy, a w przypadku danych wymaganych przepisami prawa podatkowego – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Natomiast Twoje dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6. Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
  • masz prawo do uzyskania od nas w szczególności informacji o celach i podstawach przetwarzania danych osobowych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, których są przekazywane oraz planowanym terminie usunięcia danych,
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • masz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych dotyczących Ciebie,
 3. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych
  • masz prawo żądać od nas usunięcia niezgodności lub błędów dotyczących Twoich danych, a także domagać się ich uzupełnienia lub aktualizacji – jeżeli okażą się niekompletne lub nieaktualne,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • masz prawo żądać od nas zaprzestania dokonywania określonych operacji na danych osobowych)
 5. prawo do usunięcia danych osobowych
  • masz prawo żądać od nas usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 6. prawo do przenoszenia danych osobowych
  • możesz się do nas zwrócić, żebyśmy przekazali Twoje dane bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
 7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • w odniesieniu do danych osobowych, jakie przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego celu (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych przez nas w celach marketingowych), możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw (sprzeciwu nie musisz uzasadniać),
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę (wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem Twojej zgody),
 9. prawo do skargi
  • jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wykonania swoich praw, o których mowa w pkt a) do g) powyżej, wszelką korespondencję powinieneś kierować pocztą tradycyjną bądź elektroniczną na adres: „Systemy Meblowe Impet” M. Kornasiewicz, A. Krupowicz Spółka Jawna, ul. Wojska Polskiego 3, 41-400 Mysłowice, adres e-mail: info@impet-meble.pl. Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać przedmiot żądania. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek lub ustalić treści żądania, zwrócimy się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na wniosek będzie udzielana w ciągu jednego miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli konieczne okaże się przedłużenie tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

7. Informacja o źródle danych / dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie przez Ciebie danych, które są niezbędne np. do realizacji przez nas określonych usług czy przekazania odpowiedzi na Twoje zapytanie, może uniemożliwić nam podjęcie określonych działań. 8. Informacja o automatyzowanym podejmowaniu decyzji Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

II. Pliki cookies

Poniżej przedstawiamy zasady przechowywania i dostępu do informacji na Twoich urządzeniach za pomocą plików cookies. Przez „urządzenia” rozumiemy urządzenia elektroniczne, za pośrednictwem których korzystasz z naszej strony internetowej.

1. Czym są pliki cookies

Pliki cookies to dane informatyczne (np. niewielkie pliki tekstowe), zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z naszego serwisu internetowego. Rozróżniamy dwa rodzaje plików cookies:
 1. cookies Administratora (czyli nasze własne cookies) - zamieszczane przez nas w związku ze świadczeniem przez nas usług drogą elektroniczną (tj. za pośrednictwem naszej strony internetowej),
 2. cookies zewnętrzne – cookies zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem naszej strony internetowej.

2. Jakie pliki "cookies" wykorzystujemy

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:
 1. cookies sesyjne – te pliki są przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki; po zakończeniu sesji są trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 2. cookies trwałe – te pliki są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania; pliki te nie ulegają usunięciu z urządzenia po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub po wyłączeniu urządzenia.
Ani mechanizm cookies sesyjnych, ani mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobierania jakichkolwiek Twoich danych osobowych lub informacji poufnych z Twojego urządzenia.

3. Czemu służą pliki cookies

Pliki cookies umożliwiają nam dokonywanie poprawek oraz ulepszeń na naszej stronie internetowej, co pozytywnie wpływa na ich odbiór. Daje nam to również możliwość analizowania informacji nie zawierających danych osobowych – dla celów statystycznych oraz ustalania zainteresowania poszczególnymi częściami naszej strony internetowej. Nasze własne cookies wykorzystujemy, aby:
 1. dostosować zawartość naszej strony internetowej do preferencji użytkowników,
 2. zoptymalizować korzystanie z naszej strony internetowej,
 3. zapamiętać historię odwiedzonych stron w naszym serwisie, tak by móc rekomendować odpowiednie treści,
 4. zapamiętywać wybrane przez Ciebie ustawienia oraz personalizować Twój interfejs (np. w zakresie wybranego języka czy regionu),
 5. rozpoznać podstawowe parametry Twojego urządzenia, tak by móc odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową,
 6. weryfikować źródła przekierowań użytkowników na nasza stronę internetową,
 7. umożliwiać dostarczenie Tobie informacji z uwzględnieniem Twojej lokalizacji,
 8. tworzyć statystyki (anonimowe), po to ulepszać naszą stronę internetową,
 9. zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność naszej strony internetowej.
Cookies zewnętrzne wykorzystujemy po to, aby:
 1. zbierać ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 2. popularyzować nasza stronę internetową za pomocą serwisów społecznościowych,
 3. prezentować treści multimedialne na naszej stronie internetowej, pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (youtube.com; administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Bezpieczeństwo twoich urządzeń

Stosowane przez nas pliki cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem do Twoich urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

5. Ustawienia/usuwanie plików cookies

Możesz dokonać takich ustawień w Twojej przeglądarce, żeby informowała Cię, kiedy jest przesyłany plik cookies albo, aby odrzucała pliki cookies. Szczegółowe informacje na temat tego, jak wyłączyć pliki cookies, znajdziesz w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmian w zakresie cookies możesz dokonać w każdym czasie. W każdym czasie możesz też usunąć z Twojego urządzenia pliki cookies. Poniżej znajdziesz linki, które wskazują, jak wyłączyć pliki cookies w kilku najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 1. Google Chrome - wyłączanie plików cookie w Chrome
 2. Mozilla Firefox - wyłączanie plików cookie w Firefoxie
 3. Internet Explorer - wyłączanie plików cookie w IE
 4. Opera - wyłączanie plików cookie w Operze.
Ograniczenie stosowania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.